WANDWERK Team.jpg
Um Wee fir dee beschte Patron zu Lëtzebuerg ze ginn
Freudenreich & Schmitz - WANDWERK
Mir frëen eis op diech!

Mir liewen eng gutt Aarbechtsatmosphär. A mir maachen alles dofir!

D'Mataarbechter sinn déi wichtegst Leit fir eis. Dofir sti mir. 

D'Geranten Manuel Freudenreich & Marco Schmitz

Wat eis besonnesch mécht: